Obec Liboš

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Kulturní památky


KapleLibosV.jpg

Kaplička zasvěcená povýšení sv. kříže

Kaplička povýšení sv. Kříže, při konci obce směrem na Hnojice. Asi z přelomu 2. a 3. čtvrtiny 19. století. Drobná, nově omítnutá, cihlová stavbička pravoúhlé dispozice zaklenutá křížovou klenbou s nadokenními lunetami. V ose průčelí je pravoúhlý vchod a okénko ve štítu. Interiér osvětlují okénka s půlkruhovými záklenky opatřená profilovanými šambránami a plochými podokenními římsami, která jsou prolomená v bočních zdech. Nad vstupní stěnou se vypíná zvlněný štít, na opačné straně je valbová střecha s otevřenou dřevěnou vížkou se zvonem na hřebenu, vrcholící drobnou bání a kovovým křížem. Střecha i vížka jsou kryty zeleně natřeným plechem. Stavbička je opatřena plochým soklem, nároží má mírně skosená s dekorativním motivem nahoře. Hlavní římsu podpírají při nárožích plošně pojednané hlavice bez piastrů či lisén. Do interiéru se vchází starými, dřevěnými, pravoúhlými dvoukřídlovými dveřmi s kovovou mřížkou. Stavbu obklopuje novodobá dlažba a novější železná mříž.

KapleKrnovExtV.jpg


Kaplička sv. Antonína Paduánského

Kaplička sv. Antonína Paduánského, v části obce zvané Krnov. Drobná pravoúhlá, zděná a zaklenutá stavba s novou omítkou, datovaná r. 1871. Má skosená nároží půlkruhově zaklenutý vchod v ose průčelí s novými dvoukřídlovými dveřmi s mřížkami. Stavba je obdobného typu jako libošská kaple sv. Kříže. Na klenbě nad hlavním oltáříkem je menší malba s výjevem vztahujícím se k patrociniu objektu. V průčelí vymezuje střechu s eternitovou krytinou štít, na opačné straně valba. Nad hřebenem se zdvihá vížka. se zvonkem. Po stranách vchodu nahoře vidíme vlevo nápis 'Léta Páně', vpravo datum. '1871'.

BoziMukaV.jpg


Boží muka

Boží muka, lidový autor, 19. století, zděný a omítnutý monument na parc. č. 1716, katastr. území míst. části Krnov obce Liboš, dříve Štěpánov, při silnici na Hnojice.
Drobná zděná stavbička, vybudovaná na trojúhelném půdorysném základu, s mírně skosenými nárožími. Objekt je výtvarně oživen plochými výklenky ve dvou 'etážích' nad sebou. Výklenky jsou odděleny kordonovými římsami a nahoře jsou uzavřeny segmentovými oblouky. Dílko korunuje hlavní římsa, nad ní se zdvihá stanová stříška. Drobná stavba lidového charakteru patří mezi památky místního významu. Pochází asi z poloviny 19. století. Pohledově obohacuje krajinu a je svědectvím výtvarného cítění hanáckého venkova.

JanNepomukV.jpg


Socha sv. Jan Nepomucký

Socha Jana Nepomuckého, autor neznámý, materiál: pískovec, nesignováno, na prostranství u obecního úřadu. Reliéf dosti zvětralý, socha v dobrém stavu, se zbytky původní polychromie. Monument byl již opravovaný a přesunut několik metrů dále od silnice.
Základem monumentu je odstupněný stylobat čtvercového půdorysu s římsou a s reliéfem Svatý Jiří v boji s drakem, zasazeném na čelní straně ve vpadlé, nahoře segmentově vypjaté, výplni. Sokl nad stylobatem užší, jednoduše dekorován obdélnou, v rozích zaoblenou, rýhou. Na něm spočívají dva stupně s (původně kolorovanou), skulpturou Jana Nepomuckého, oděného v kněžském úboru, v pravici s křížem přidržovaným v levé ruce. Jde o profesionální práci výtvarně méně výrazného autora asi z 19. století.

1SvetovaV.jpg


Pomník občanů padlých ve 1. svět. válce z roku 1924

Pomník obětem 1. světové války. dodavatel: Semerák a společník, Olomouc, patrně ve spolupráci s některým olomouckým sochařem, práce z r. 1924, pískovec a černý mramor, při silnici v centru obce, v dobrém stavu.
Sokl monumentu je řešen na čtvercovém půdoryse jako skalisko s vpadlými pravoúhlými poli opatřenými reliéfy na všech čtyřech stranách. Na čelním poli je zobrazen voják a dítě v prostředí venkovských chalup, vpravo ležící obět války podepřená andělem, v levém poli je výjev, který zachycuje patrně loučení mladé ženy a dcery s otcem odcházejícím do války, na zadní straně je námětem reliéfu opuštěná matka s dcerkou a synkem a třetím dítětem v náručí. Nad tímto soklem se vypíná část obložená černým mramorem: nad několika stupni je obelisk s nápisem: 'K uctění památky spoluobčanů padlým ve světové válce věnuje občanstvo'. V horní části obelisku je v mramoru vyleptán kříž. Architektonicky zdařile koncipované dílko se čtyřmi, dobově příznačnými, reliéfy.

2SvetovaV.jpg


Pomník padlých ve 2. svět. válce

Pomník vojákům Rudé armády padlým v 2. světové válce. Autor monumentu je neznámý (R.Doležal?), 2. polovina čtyřicátých let 20. století, maletínský pískovec, při silnici v centru obce, nepoškozeno.
Monument tvoří mohutný kamenný blok, vztyčený na třech kamenných stupních pravoúhlého půdorysu. Blok je řešen ve tvaru připomínajícím pravoslavné náhrobní kameny (tvar podobný lidské postavě bez končetin). Nahoře v kruhovém poli je reliéf pěticípé hvězdy obklopené vavřínovými ratolestmi, v horní části 'trupu' je vytesán nápis: 'Na paměť padlým hrdinům sovětské armády' a pod ním nápis stejného obsahu v ruštině, vytesaný v azbuce.

KrizLibosV.jpg


Pomník Sv. Kříže z r. 1893

Sloup svatého kříže, autor neznámý, dat. r. 1893, pískovec, neoznačeno, při silnici v centru obce. V dobrém stavu.
Monument byl vytvořen v novogotickém stylu. Vypíná se na několika stupních na pravoúhlém půdoryse. Tvoří kamenný blok s nápisem: 'Tento sv. Kříž zbudován nákladem manželů Jana a Anny Bazínkových 1893.' Nad blokem je výškově dimenzovaný kvádr s nápisem: 'Pochválen buď pán Jažíš Kristus'. Kvádr je vyzdoben jednoduchým motivem gotizujícího kružboví s plastickou hlavičkou nahoře v ose kružby. Nahoře je uzavřen nízkým trojbokým štítem s náznakem postranních akreterií. Nad štítkem je vztyčen krátký obelisk s nápisem: 'Dokončeno jest'. Ve vrcholu obelisku je zasazen kovový křížek. Vpadlá pole jsou zbarvena temně rudou barvou.

 

Erbovní reliéf Jiřího Pavorina.

Erbovní reliéf Jiřího Pavorina. Počátek 17. století, pískovec, zasazeno na fasádě budovy kulturního domu a obecní knihovny obce Liboš, čp. 137, vlevo od vchodu. Dílo je dobře zachováno jen s menšími destrukcemi, v jeho dolní partii zapříčiněnými zvětráním materiálu. Restauroval kameník Beneš z Krčmaně.
Erbovní deska se znakem opata kláštera Hradisko v Olomouci, Jiřího Pavorina z Pavorina s latinským nápisem vespod (znak střídavě páva a lva ve čtyřech polích s postavou opata uprostřed). Znak a nápis jsou doplněny typickou renesanční ornamentikou. Nápis v překladu zní: 'Léta Páně 1596 Jiří Pavorin z Pavorina, nadmíru důstojný ve víře Kristově, opat hradišťský, 20. toho jména a protonotář apoštolské stolice, jakož i služebník lateránského chrámu a apoštolského paláce tento statek za velké náklady pořídíl společně s připojeným mlýnem, který roku 1601 za sebe a za konvikt opatřil. Za to buď navěky sláva Bohu' (překlad A. Niklové).

 

Kříž k 100. výročí založení vesničky Krnov.

Kříž k 100. výročí založení vesničky Krnov. Na třech schodovitých stupních čtvercového půdorysu je situován kamenný hranol soklu s reliéfem P. Marie Bolestné pojednaný v novogotickém duchu. Zadní strana monumentu je opatřena nápisem:'Postaveno na památku ...' a datem '1871'.

Patička stránky

Webové stránky pro obce provozuje Obce na webu s.r.o. | copyright © 2023 Obec Liboš | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | RSS | Tisk | Textová verze | Administrace