Obec Liboš

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Obec Liboš

Obec Liboš s 625 obyvateli (2011) se nachází v úrodné rovině střední Hané mezi městy Šternberk, Litovel, Uničov, asi 12 km severozápadně od Olomouce v nadmořské výšce 222 m nad mořem. K Liboši se 180 usedlostmi dnes patří osada Krnov s 36 domy. Někdejší sídla ale i chaloupky byly postupem času modernizovány a přestavěny na standart odpovídající dnešním časům a poměrně v hojné míře vzrůstá zájem převážně mladých lidí o výstavbu nových rodinných domků, čemuž napomáhá i dobrá dostupnost pracovních příležitostí v již zmiňovaných blízkých okolních městech.

Stavebně je obec téměř spojena se Štěpánovem, se kterým ji dělí říčka Oskava. Území Liboše o rozloze 357 ha zvolna přechází ve své okrajové části Krnov do krajinné chráněné oblasti Litovelské Pomoraví.

První zmínka o Liboši (Luboss) je z roku 1078, kdy při založení benediktinského kláštera Hradisko daroval klášteru olomoucký údělný kníže Ota Sličný spolu s manželkou Eufémií Liboš a desítky dalších vesnic s dalším zbožím. Z roku 1160 je privilegium kláštera Hradisko, ve kterém český král Vladislav potvrzuje klášteru staré a nové statky. Jsou zde jmenované osady, mezi kterými je uvedena také Liboš. Klášteru Hradisko patřila Liboš až do zrušení kláštera v roce 1784, kdy připadla náboženskému fondu. Od roku 1480 se setkáváme v českých písemnostech s pojmenováním obce Liboš, Liboše i Libuše a v německých od roku 1603 Liboss, Lebussa a Libusch. V roce 1601 se uvádí majitel mlýna v Liboši, prelát kláštera Hradisko Jiří Pavorina. Pozemkové knihy má Liboš od roku 1625 a od roku 1686 má Liboš své pečetidlo. V roce 1699 je uváděn rychtář Jan Hrabal. Při parcelaci dvora v Liboši byla v roce 1786 založena osada Jílkov, která dostala jméno podle správce A. K. Gilka, který jako jílkovská vrchnost sídlil na Hradisku. Z roku 1833 se zachoval otisk pečetidla Jílkova. V roce 1834 měl Jílkov 27 domů a 172 obyvatel a od roku 1850 se stal osadou Liboše. V roce 1827 koupil Liboš Filip hr. Saint Genois, kterému patřila do zrušení poddanství. Liboš měla v roce 1834 celkem 35 domů s 268 obyvateli. Obecnou školu měla Liboš od roku 1853, vlastní budovu pak od roku 1873. Od roku 1885 byl v obci čtenářský a pěvecký spolek Slavomír. Roku 1902 byl u Jílkova založen rybník.

V roce 1900 měla Liboš s Jílkovem 72 domů a 458 obyvatel a v roce 1930 101 domů a 458 českých a 8 německých obyvatel. Roku 1906 byl založen spolek dobrovolných hasičů a od roku 1911 měla v Liboši spolek Národní jednota a Sokol od roku 1924. Od roku 1924 zde byl chovatelský spolek. V letech 1942-45 byla Liboš částí Štěpánova a od roku 1960 se částí Liboše stal Krnov. V letech 1974 až 1990 byla Liboš součástí obce Štěpánov. Ke dni 31. 12. 1990 se Liboš se základními sídelními jednotkami Jílkov, Krnov a Liboš stává samostatnou obcí.

Kaplička povýšení sv. Kříže byla vystavěna v roce 1732 při konci obce směrem na Hnojice. Drobná, nově omítnutá, cihlová stavbička pravoúhlé dispozice zaklenutá křížovou klenbou s nadokenními lunetami. V ose průčelí je pravoúhlý vchod a okénko ve štítu. Interiér osvětlují okénka s půlkruhovými záklenky opatřená profilovanými šambránami a plochými podokenními římsami, která jsou prolomená v bočních zdech. Nad vstupní stěnou se vypíná zvlněný štít, na opačné straně je valbová střecha s otevřenou dřevěnou vížkou se zvonem na hřebenu, vrcholící drobnou bání a kovovým křížem. Střecha i vížka jsou kryty zeleně natřeným plechem. Stavbička je opatřena plochým soklem, nároží má mírně skosená s dekorativním motivem nahoře. Hlavní římsu podpírají při nárožích plošně pojednané hlavice bez piastrů či lisén. Do interiéru se vchází starými, dřevěnými, pravoúhlými dvoukřídlovými dveřmi s kovovou mřížkou. Stavbu obklopuje novodobá dlažba a novější železná mříž.

Na katastrálních hranicích s Hnojicemi se nachází zděná boží muka z roku 1865 vytvořená lidovým autorem jako zděný a omítnutý monument. Drobná zděná stavbička, vybudovaná na trojúhelném půdorysném základu, s mírně skosenými nárožími. Objekt je výtvarně oživen plochými výklenky ve dvou 'etážích' nad sebou. Výklenky jsou odděleny kordonovými římsami a nahoře jsou uzavřeny segmentovými oblouky. Dílko korunuje hlavní římsa, nad ní se zdvihá stanová stříška. Drobná stavba lidového charakteru patří mezi památky místního významu. Pochází asi z poloviny 19. století. Pohledově obohacuje krajinu a je svědectvím výtvarného cítění hanáckého venkova.

Sochu sv. Jana Nepomuckého z 19. stol. naleznete na prostranství před OÚ. Dále u silnice před mostem přes mlýnský náhon je kamenný kříž z roku 1893 a u silnice stojí pomník padlých v I. světové válce z roku 1924. Dalším památkami jsou pomník padlých ve II. světové válce a erbovní reliéf Jiřího Pavorina na fasádě kulturního domu z počátku 17. stol. Kříž připomíná také založení místní části Krnova a památný je i mlýnský náhon.

Charakter obce nejen zástavbou ale i okolní krajinou i s ohledem na historický vývoj je ryze zemědělský. I v dnešní době je značně čitelný charakter, druh a účel jednotlivých nemovitostí, tak jak v minulosti byly nazývány, od „gruntů“ tedy velkých stavení zemědělců, přes střední zástavbu živnostníků, zabývajících se také zemědělstvím, až po drobnější domky obyvatel v převážné míře sloužících v minulosti u sedláků v místě a blízkém okolí.

Obcí protéká mlýnský náhon lemovaný starými vrbami, který je napájen říčkou Oskavoua je do dnešních časů lemován porostem vrb tak, jak si mnozí s nás vzpomenou na Ladovy obrázky a je naší snahou tento porost pravidelně udržovat a obnovovat.

V blízkosti náhonu jsou dva malé chovné rybníky. Okolní krajina je tvořena v převážné míře intenzivně obdělávanou zemědělskou půdou, loukami a listnatými lesíky. V obci mají občané k dispozici mateřskou školu, knihovnu s bezplatným připojením na internet, obřadní síň, kulturní dům s pohostinstvím, zahradní restaurací s dětským koutkem a vinárnou a dále Bojanovskou vinárnu s bowlingem a také hřiště na malou kopanou.

V roce 2007 byla dokončena výstavba tlakové kanalizace, obec je připojena na vodovodní síť a plynofikována. Naše aktivity byly soustředěny na výměnu oken a dveří na budově mateřské školky a obecního úřadu, kde se nám podařilo získat dotaci s programu rozvoje venkova a provedli jsme liniovou výsadbu stromů podél polní cesty v délce 600 metrů za přispění agentury ochrany přírody a krajiny.

Kultura, udržování tradic a společenský život měl vždy v Liboši takříkajíc živnou půdu v aktivním zapojení všech vrstev obyvatelstva. Z historických tradic vycházejících z křesťanských svátků se koná každoroční velikonoční klapání, kterého se zúčastňuje většina mladých chlapců ze vsi. Tradicí jsou i hodová posezení a mše v kapličkách jak v Liboši, tak i v Krnově při svátku vysvěcení těchto objektů.Bohatou tradici má u nás kulturní život spojený s pořádáním festivalu dechových souborů, kdy jsme při jeho vzniku vycházeli z tradice dechové hudby a lidové písničky, která byla vždy s vesnicí bytostně spjata.

Nesmíme zapomenout na společenský život ve spolcích pořádajících různé akce a v neposlední řadě i chov koní.Hybnou silou v Liboši vždy byli hasiči, kteří v roce 2006 oslavili sté výročí svého založení. V sedmdesátých letech minulého století za pomoci tehdejšího JZD vybudovali z někdejšího hostince kulturní dům, který po nedávné rekonstrukci, kdy byla současnému nájemci dána perspektiva nájmu na deset roků při rozvoji tohoto zařízení, slouží nejen našim občanům, ale i návštěvníkům z celého okolí v podobě restaurace, vinárny, sálu a přilehlé zahrady s altánem pro účinkující i hosty a zahradní restaurací s dětským koutkem. Každoročně pořádají dvě hasičské soutěže v požárním sportu, kácení máje s množstvím doprovodných soutěží v netradičních disciplínách pro malé i velké, hasičský ples, sběr starého železa, pomoc spoluobčanům při čištění studní, čištění kanalizace apod. Naše jednotka pomáhala při rozsáhlých záplavách v Olomouci a při odstraňování následků tornáda v Litovli. V průběhu roku se také zúčastňují soutěží v požárním sportu a o jejich úspěších svědčí množství získaných pohárů a ocenění.

Na kulturním poli v Liboši působí neformální sdružení žen, které pořádá celou řadu aktivit jako babský bál, pálení čarodějnic, karneval na ledě, ukončení prázdnin, dyniádu, drakiádu a čertovské posezení.Při svátku svatého Mikuláše pořádají naše ženy tradiční rozsvěcování vánočního stromku s ochutnávkou punče. Dobrou a občany navštěvovanou akcí se stalo na štědrý den v odpoledních hodinách hraní koled u našich kapliček.

Nově se zakládá oddíl a družstvo malé kopané a jeho členové mají zájem se starat o hřiště a hrát zde fotbal. Bohužel většina sportovních aktivit se odvíjela v sousední obci Štěpánov, kde naše děti navštěvují základní školu a to formou kroužků školy, v tělovýchovné jednotě a v Sokole.

Z dalších aktivit, které zaštiťuje zastupitelstvo obce, je pořádání obecního plesu, koštu domácích pálenek a guláše, každoroční setkání s našimi důchodci, hody v jednotlivých částech obce a ve spolupráci s mateřskou školou pokládání věnců k pomníkům při výročí ukončení druhé světové války,vítání občánků apod.

Od roku 2003 obec vydává vlastní dvouměsíčník pod názvem „Informační zpravodaj pro občany Liboše a Krnova, jehož vydání řídí redakční rada a je zdarma dodáván do každé domácnosti. Jeho tvorbu a distribuci si zajišťujeme ve spolupráci se spoluobčany sami.

V rámci mikroregionu Šternbersko, jehož je obec členem byla vydána pohlednice a obec sama také vydala u příležitosti udělení znaku a praporu vlastní dvě pohlednice a publikaci k výročí 925 let první písemné zmínky o naší vsi.

Obec Liboš má vlastní webové stránky, o jejichž správu se starají místní spoluobčané. Jejich aktualizace jsou prováděny pravidelně včetně zveřejňování povinných informací.

V závěru roku 2007 jsme se i jako takto malá obec, ale s vlastní matrikou, přihlásili do projektu CZECHPOINT a za finanční pomoci ministerstva vnitra a po předešlém proškolení v počátku ledna 2008 úspěšně tuto službu pro občany zprovoznili. Zájem z řad veřejnosti je značný a například za první měsíc provozu bylo přijato žádostí o výpis z rejstříku trestů stejně jako za celý předešlý rok.

Dlouhodobě od roku 1732 je vedena kronika obce psaná z počátku kurentem a později latinkou. Současný kronikář provedl opisy kronik a jsou pro zájemce k zapůjčení v knihově nebo na obecním úřadě. Kronika je vedena pravidelně a každoročně jsou zápisy konzultovány se zastupitelstvem obce.

Obecní knihovna se nachází v prostorách kulturního domu. Úzce spolupracuje s obecní knihovnou ve Štěpánově a knihovnou města Olomouce, jejímž prostřednictvím máme smluvně zajištěn nákup knih a distribuci výměnných souborů. Obec přispívá na obnovu knižního fondu částkou 15 korun na občana ročně. Knihovna se stává centrem informací, místem odpočinku a vzdělávání občanů různých věkových kategorií. Naše zařízení se třemi tisíci svazky je vybaveno třemi počítači s připojením na internet provozovaný jako veřejný a zdarma. O zdárný chod knihovny se stará místní neprofesionální knihovnice.

Snaha o zapojení co nejširší účasti občanů na správě a řízení obce v Liboši začíná již od samotných zastupitelů, kdy je každý předsedou některého z výborů či komisí a aktivně se tak podílí jak na její tvorbě, tak i samotné činnosti.

Občané se sami zapojují a pořádají různé společenské a sportovní akce, zde více ta mladší část populace, u těch starších zase převládá samozřejmost v péči o veřejné prostranství a okolí svých domů. V této oblasti již několik let pořádá zastupitelstvo obce soutěž, kterou vyhlašuje komise životního prostředí a také ji závěrem roku vyhodnotí. Mezi pravidla patří, že jsou v podstatě přihlášeni všichni občané, hodnotí se pořádek, čistota okolí a vzhled domu, květinová výzdoba, úprava předzahrádek apod. Vždy v závěru roku proběhne vyhodnocení a nejlepší jsou oceněni drobným dárkem. Naší snahou o zapojení do dění v obci je dostat se do povědomí už i těch nejmenších dětí a zde se osvědčila dobrá spolupráce s mateřskou školkou v jejich aktivitách při zpestření kulturních a společenských akcí svými vystoupeními.

Největším podnikatelským subjektem majícím v obci sídlo je Zemědělský podnik a.s.Štěpánov hospodařící na téměř 1200 hektarech půdy. Rostlinná výroba se soustřeďuje na obiloviny, mák, řepku a kukuřici. V živočišné výrobě převládá v současnosti chov skotu. Spolupráce obce a zemědělského podniku spočívá na možnostech tohoto subjektu v zajištění služeb nezbytných pro každodenní chod a život vesnice. V současnosti proběhla dohoda o zřízení malé obecní kompostárny v areálu podniku a tím se nám otvírá možnost kvalitní a ekologické likvidace odpadů s údržby zeleně v obci. V areálu zemědělského podniku se rovněž nachází několik soukromých firem, které provozují čerpací stanici pohonných hmot, velkoobchod a maloobchod náhradních dílů na traktory a jinou zemědělskou mechanizaci včetně hospodářských potřeb, sklad a mísírna krmných směsí, velkoobchod maziv a olejů, stolárna a pořez kulatiny. Všechny tyto subjekty vytvářejí možnosti pracovních příležitostí pro naše občany. V naší vesnici jsou dále provozovány další činnosti a služby formou živnostenského podnikání jako kadeřnictví a pedikúra, zahradnictví, stolařství, ubytovna,výkopové a studnařské práce,chov koní, veterinární služby, vodoinstalatérství, soustružnické práce, klempířství a pokrývačství.

V oblasti péče o stavební fond a obraz vesnice bylo započato již těsně po schválení programu obnovy venkova, který tyto jednotlivé náměty a činnosti obsahuje, tedy postupně již od konce devadesátých let. Byly sanovány objekty kapliček včetně nových fasád a nátěrů, provedeny úpravy jejich okolí a vstupů. Následovaly úpravy a konzervace pomníků a památníků zase včetně ozelenění jejich okolí. V zahradě mateřské školy byl dle studie zhotoven přístřešek s pergolou a posezením pro děti a byly vyrobeny hrací prvky k využití těmi nejmenšími. Velká naše pozornost je věnována péči o zeleň. V místní části Krnov byla provedena celková rekultivace návsi s novým zatravněním a výsadbou keřů, byly osazeny houpačky pro děti, lavičky a tak tato část slouží jako místo oddychu, odpočinku a setkávání občanů. V Liboši proběhla celková úprava hřiště na malou kopanou novým zatravněním, po celé délce jsme zabudovali pevnou řadu laviček, z použitých mobilních buněk bylo vytvořeno vhodnou a citlivou úpravou nejnutnější zázemí pro pořádání nejrůznějších akcí. V obci v části u lesíku v prostoru, který dříve sloužil jako zařízení staveniště při budování vodovodu a kanalizace, byla následnou rekultivací vytvořena slušná travnatá plocha, ohraničená živým plotem, osazená houpačkami s lavičkou a stolkem, sloužící ke hrám dětí a místem odpočinku dospělých. Z přebytků zeminy při plynofikaci obce byl nasypán a poté zatravněn „sáňkovací kopec“ včetně úpravy okolí, který je častým místem zábavy a her alespoň těch nejmenších v zimním období při dostatku sněhu v naší rovinaté krajině. Ve vlastnictví obce jsou i dva rybníky, které dotvářejí obraz naší vsi vhodným a udržovaným vodním prvkem. Jsou pronajaty olomoucké organizaci Českého rybářského svazu a ta zde v součinnosti s místními a okolními rybáři provozuje intenzivní chov ryb. V péči o zeleň a její udržování obec spolupracuje v zajištění pracovníků k těmto činnostem s Úřadem práce v Olomouci v rámci veřejně prospěšných prací, kde nám dotace na mzdy a odvody sociálního a zdravotního pojištění s větší části kryjí náklady. V letošním roce jsme tak získali čtyři pracovníky. Dva na šest měsíců k pokrytí náročnosti sezónních prací, dva na dvanáct měsíců k pokrytí následné zimní údržby. K technickému vybavení této skupiny patří malotraktor s vlekem, rider k sečení a sběru travnaté hmoty, samochodná sekačka, dva křovinořezy, plotostřih, vše ve profi kvalitě.

V roce 2008 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce a úpravy v mateřské školez vlastních zdrojů v období prázdnin dle požadavků hygienické stanice a současných norem a zákonů. Vzhledem k rozsahu prací a finanční náročnosti jsme museli omezit intenzitu plánovaných akcí. Na organizační přípravě jedné z velkých staveb, kterou bychom rádi zahájili v příštím roce, se intenzivně pracuje. Jde o odkanalizování místní části Krnov. Byly zahájeny činnosti v projektové přípravě a získání stavebního povolení,také je jednáno o možnostech získání finančních prostředků, což je pro rozvoj takových malých obcí bytostně důležité. V další rozpracovanosti je výstavba víceúčelového hřiště na patnáct druhů sportů za současným hřištěm na malou kopanou včetně zázemí. V roce 2010 byla dokončena rekonstrukce veřejného osvětlení, která byla prováděna po etapách s ohledem na finanční možnosti obce a získávání případných dotací.

K běžným každodenním činnostem a vizitce obce patří péče o čistotu, pořádek a vzhled veřejných prostranství. S touto problematikou úzce souvisí i odvoz, sběr a třídění odpadů vznikajících na našem území. Máme poměrně slušně zahuštěnou síť sběrných míst na tříděný odpad, tedy sklo bílé, sklo barevné, plasty a nápojový karton a papír formou kontejnerů na jednotlivých stanovištích, kde se snažíme, aby jejich umístění bylo v dosahu pro obyvatele a pokud je to možné i ozeleněno živými ploty. V součinnosti se svozovou firmou a prostřednictvím uzavřených smluv s organizacemi zabývajícími se touto činností jsou tyto odpady likvidovány v podstatě zdarma. K výrazně motivujícím prvkům k třídění těchto odpadů přispívá u nás stále platba za likvidaci komunálního odpadu formou nákupu známek na odvoz odpadků, které se při jednotlivých sběrech umisťují na sběrnou nádobu na základě smlouvy. Proto se také naše vesnice umisťuje na čelních místech v tabulce svozové oblasti v množství vytříděného odpadu.

V Liboši je tedy již vybudována plynofikace, vodovod a tlaková kanalizace, zbývá nám realizace tlakové kanalizace v místní části Krnov. Trápí nás však špatný stav komunikací, ať již ve vlastnictví kraje, tak i místních, tedy obecních. V rámci programu obnovy venkova jsme v roce 2011 získali dotací 166 tis.Kč a opravili nejhorší úseky místních komunikací. Nadále komunikujeme se správou silnic o důsledné opravě komunikací ve vlastnictví kraje po zimním období.

Dokladem toho, že obec hospodaří rozumně, jsou i dvě největší investiční akce v průběhu osmi roků a to stavba vodovodu a tlakové kanalizace v celkové částce téměř 29 milionů korun při minimálním zadlužení. Na kanalizaci splácíme peněžnímu ústavu úvěr ve výši 1,5 milionu s měsíční splátkou 21 tisíc korun po dobu pěti let. Tento úvěr již bude v roce 2012 splacen.

Dalšími investicemi každoročně do drobnějších projektů dotýkajících se zkvalitnění života na vesnici nám jen potvrzuje fakt, že cesta osamostatnění obce byla správná, naši obyvatelé jsou vcelku spokojeni, je velký zájem zvláště mladých lidí u nás bydlet nebo si postavit vlastní rodinný domek.

Nedostatkem, na který jsme zatím nenalezli řešení, je zásobování obyvatel, kdy z důvodu zániku obchodu s potravinami, musí občané dojíždět pro své nákupy do sousední obce Štěpánov. Co ještě občanům v Krnově chybí, je tlaková kanalizace, jejíž stavba výrazně finančně zatíží rozpočet obce.

Jan David, starosta obce

V Liboši 5.12.2011Zpracovala: Stejskalová

Patička stránky

Webové stránky pro obce provozuje Obce na webu s.r.o. | copyright © 2023 Obec Liboš | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | RSS | Tisk | Textová verze | Administrace